Επίσκεψη σε σχολεία και κτίρια του Δήμου για επίλυση των προβλημάτων τους!